สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมการประชุม “ชี้แจงการดำเนินงานจัดทำข้อมูลระบบการคัดกรองนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 ” ผ่านระบบ Teleconference

โพสต์30 พ.ค. 2562 01:28โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ 30  พฤษภาคม 2562    นายธนชน  มุทาพร   ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต มอบหมายให้คณะบุคลากรบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานระบบการคัดกรองนักเรียนยากจนและจัดสรรเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน    เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจง การดำเนินงานการจัดทำข้อมูลระบบการคัดกรองนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ประจำปีการศึกษา 2562 ผ่านระบบ Teleconference  ณ  ห้อง ICT   สพป.ชัยภูมิ เขต 1    ซึ่ง สพฐ.ดำเนินการประชุมฯ โดยส่งสัญญาณจากห้องปฏิบัติการ  DOC  อาคาร สพฐ. ชั้น ตั้งแต่เวลา 09.30-15.00 น.  วัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจกระบวนการคัดกรองนักเรียนยากจนด้วยระบบสารสนเทศ ที่พัฒนาขึ้น  โดยจะนำไปใช้ในการคัดกรองนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2562 ของสถานศึกษาทุกโรงในสังกัด สพฐ.    ในการนี้ ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูที่รับผิดชอบงานคัดกรองนักเรียนฯ  โรงเรียนในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต  ได้เข้าร่วมประชุมฯและรับชมผ่าน 3 ช่องทาง  ได้แก่http://www.obectv.tv,http://www.youtube.com/obectvonline และ http://www.facebook.com/obectvonline  

Comments