สพป.ชัยภูมิ เขต 1 รับการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการตามมาตรฐาน กลยุทธ์ จุดเน้น สพฐ.

โพสต์16 ส.ค. 2559 23:14โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

นายพจน์  เจริญสันเทียะ  ประธานคณะกรรมการติดตามฯ พร้อมด้วยนางสาววาสินี เลิศอัคฆากร   และนางสาวรุ่งทิวา  งามตา   จากสำนักติดตามและประเมินผลฯ สพฐ.   ดำเนินการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1  ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  กลยุทธ์  จุดเน้น  สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2559       ในวันที่  17  สิงหาคม 2559  ณ ห้องประชุม 1  สพป.ชัยภูมิ เขต 1   โดยมีนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสพป.ชัยภูมิ เขต 1 (รอง ผอ.สพป./ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม)  ศึกษานิเทศก์ และ ประธานศูนย์เครือข่ายฯ   ร่วมต้อนรับคณะกรรมการพร้อมรับการประเมินฯ  ซึ่งผู้รับผิดชอบแต่ละตัวบ่งชี้  ได้นำเสนอและรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรายงานผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์  จุดเน้น สพฐ. 

 Comments