สพป.ชัยภูมิ เขต 1 รับการติดตามการปฏิบัติงาน รอบที่ 2 ประจำปี 2562 จากเขตตรวจราชการที่ 13

โพสต์30 ก.ค. 2562 02:19โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ 30   กรกฎาคม 2562   เวลา 13.00 น.  สพป.ชัยภูมิ เขต   รับการติดตามผลการปฏิบัติงาน รอบที่ จากนายชูเกียรติ  วิเศษเสนา   ผู้ชำนาญการการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน   เขตตรวจราชการที่ 13   ณ  ห้องประชุม 1 สพป.ชัยภูมิ เขต 1    เพื่อนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการ   เขตตรวจราชการ ที่ 13 สพป.ชัยภูมิ เขต จังหวัดชัยภูมิ   (ระยะ 2  เดือน มิถุนายน-กรกฎาคม 2562)  โดยมีนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต พร้อมด้วยคณะรองผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 /ผอ.กลุ่ม/หน่วย ตสน. /ศึกษานิเทศก์/ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา  20 ศูนย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง   ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลในการดำเนินการ  ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ  เกี่ยวกับโครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในเหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ /โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำรำหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน”/โครงการอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็น/โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Big Data) /โครงการไทยรัฐวิทยา  และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


 

 

Comments