สพป.ชัยภูมิ เขต 1 รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity $ Transparency Assessment : ITA)

โพสต์14 ธ.ค. 2559 01:47โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

นายธนชน   มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต พร้อมด้วยคณะบุคลากรในสพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมตอบข้อซักถามและรายงานข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ต่อคณะกรรมการประเมินฯ ซึ่งประกอบด้วย นายอนุศักดิ์  อายุวัฒนะ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล จาก สพฐ. ประธานฯ, นายพีระณัฐ  สีทองเดชารัตน์  คณะกรรมการประเมินตัวแทนจาก.สนง.ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชัยภูมิ และนายธนากร  เปรมพลอย  คณะกรรมการและเลขานุการประเมินจากสำนักงานติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ในวันที่ 14 ธันวาคม  2559  ณ ห้องประชุม  สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ  แก้ไขปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติราชการให้มีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น เน้นการมีส่วนร่วม  ซึ่งในการประเมินดังกล่าวคณะกรรมการฯได้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ตามแบบประจักษ์ (EBIT) พร้อมทั้งรวบรวมสำเนาเอกสารหลักฐาน EB1-EB11 และแบบสำรวจความคิดเห็น Internal Integrity & Transparency Assessment ( IIT-OFFICE)

Comments