สพป.ชัยภูมิ เขต 1 รับการประเมินคุiธรรมและความโปร่งใสในภารดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

โพสต์14 พ.ย. 2560 00:02โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ชัยภูมิ เขต 1  คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  นำโดย นางสาวธนัญญา  แสงทอง ประธานกรรมการ,นายพีรนัฐ  สีทองเดชารัตน์ กรรมการ,นางสาวขวัญจิรา  พรมใจ  กรรมการไอที และนายธนกฤติ  พรมบุตร กรรมการและเลขานุการ  เข้าประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  ของ สพป.ชัยภูมิ เขต มีนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับ/นำเสนอข้อมูล/รับการประเมินฯ  ณ ห้องประชุม 1  ซึ่งบุคลากรในสังกัดทุกคนได้ทำแบบสำรวจความคิดเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ด้วยระบบ Online  ณ ห้องประชุม 2  และในภาคบ่าย คณะกรรมการฯ ได้ออกประเมิน ณ สถานศึกษา โดยให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ได้ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  ด้วยระบบ Online   ณ โรงเรียนสุนทรวัฒนาและโรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว  Comments