สพป.ชัยภูมิ เขต 1 รับการกำกับ ติดตาม การแก้ปัญหานักเรียนที่มีปัญหาการอ่านการเขียนฯ

โพสต์6 ธ.ค. 2559 02:24โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

 วันที่ ธันวาคม 2559   คณะทำงานกำกับ ติดตาม ข้อมูลเชิงประจักษ์ในการแก้ปัญหานักเรียนที่มีปัญหาการอ่านการเขียน ตามนโยบายนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ เมื่อจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องอ่านออกเขียนได้และมีมาตรการประเมินผลให้เป็นรูปธรรมและขยายผลสู่การอ่านเข้าใจ  นำโดย นางสาวนิจสุดา  อภินันทาภรณ์   สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา พร้อมด้วยนางสาวเสาวลักษณ์   วรวิเศษ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา และนางสุนีย์  สิทธิธนะ  สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ลงพื้นที่ติดตามข้อมูลเชิงประจักษ์  การกำกับ ติดตาม การแก้ปัญหานักเรียนที่มีปัญหาการอ่านการเขียน ตามนโยบายนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เมื่อจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องอ่านออกเขียนได้ และมีมาตรการขยายผลสู่การอ่านเข้าใจ   ณ  ห้องประชุม  สพป.ชัยภูมิ เขต และโรงเรียนห้วยต้อนวิทยา  อ.เมืองชัยภูมิ   เพื่อติดตาม ช่วยเหลือ  แนะนำ  กระตุ้นและสร้างความตระหนักโดยการสนทนากับผู้บริหาร  ผู้เกี่ยวข้อง และเก็บข้อมูลนักเรียนที่ยังมีปัญหาการอ่านการเขียนทุกระดับชั้นของนักเรียน   รับทราบปัญหา อุปสรรค และวิธีในการแก้ปัญหา ตลอดจนสนับสนุน ส่งเสริม นิเทศ กำกับติดตามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาComments