สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

โพสต์1 พ.ค. 2559 23:02โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

สพป.ชัยภูมิ เขต จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเชิงวิชาการผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน และโครงการเสริมสร้างวินัย คุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบในภาครัฐ ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด  รวมจำนวน 227 คน  ระหว่างวันที่ 2- พฤษภาคม 2559  ณ ห้องประชุม 1 สพป.ชัยภูมิ เขต 1  และสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา อ.สามพราน จังหวัดนครปฐม  และศึกษาดูงานจังหวัดเพชรบุรี   วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพชิงวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาให้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล/เสริมสร้างองค์ความรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาให้เป็นผู้มีสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมืออาชีพ/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์และองค์ความรู้ในการให้บริการ/เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เข้ารับการอบรมและให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้รับการพัฒนา สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายบริหารงานบุคคลและวิธีการดำเนินการทางวินัย รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  โดยมีนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต เป็นประธานในพิธีเปิดฯและบรรยายพิเศษ  ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2559  และนายมงคล  นกชัยภูมิ  นิติกรชำนาญการพิเศษ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านกฎหมายและดร.สรัสวดี  มุกสิกบุตร  ครูชำนาญ   การพิเศษ วิทยากรจากสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา อ.สามพราน จ.นครปฐม ให้ความรู้เรื่อง”การพัฒนาบุคลิกภาพ”Comments