สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พัฒนาครูกลุ่มสาระศิลปะ

โพสต์20 ส.ค. 2558 01:22โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
กลุ่มนิเทศฯ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดอบรม "โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (More Than Art 8) " ซึ่งเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เน้นการส่งเสริมให้มีการแสดงออกทางความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจินตนาการทางศิลปะ ชื่นชมความงาม สุนทรียภาพ ความีคุณค่า ซึ่งมีผลต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์ กิจกรรมทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฎศิลป์ สามารถนำไปใช้พัฒนาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการแสดงออก ความเชื่อมั่นในตนเอง อันเป็นพื้นฐานการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและอยู่ร่วมกันได้อย่างดีมีความสุข ผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูผู้สอนกลุ่มสาระดนตรีและสาระนาฎศิลป์ จำนวน 50 คน ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมภูมิพญา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ โดยมีนายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษในวันที่ 20 สิงหาคม 2558


Comments