สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ระบบ Offline ตามกระบวนงานคู่มือสำหรับประชาชน ระดับสถานศึกษา สังกัด สพฐ.

โพสต์26 ส.ค. 2562 01:33โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่  26   สิงหาคม 2562    กลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ เขต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ  Offline  ตามกระบวนงานคู่มือสำหรับประชาชน ระดับสถานศึกษา  สังกัด สพฐ. . ให้แก่ครูซึ่งเป็นตัวแทนของศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา จำนวน 20 ศูนย์ ๆ ละ 1  คน   ณ ห้องประชุม 1   สพป.ชัยภูมิ เขต 1   โดยมีนายวิไล  เบิบชัยภูมิ  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1   เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯ  และนางยุวดี  นาคคำ  ผอ.กลุ่มอำนวยการ  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดการอบรมฯ  ในครั้งนี้  เพื่อสร้างความเข้าใจในการใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline  นำไปขยายผลให้แก่สถานศึกษาในสังกัด  และเพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการใช้แบบฟอร์มคำขอรับบริการต่าง ๆ  ในสถานศึกษาให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ 

Comments