สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดประชุม กพท.ครั้งที่ 2/2558

โพสต์8 ก.ค. 2558 21:23โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 (กพท.) ครั้งที่ 2/2558 ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 โดยน.ส.อรอุมา ไชยเศรษฐ ประธานฯ เปิดประชุมฯ และนายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 (เลขานุการ ฯ) ้ึ่ีุ่ในที่ประชุมได้เสนอเรื่องให้ กพท. เพื่อทราบเกี่ยวกับ (1) ผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ(KRS ) และผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (ARS) ประจำปีงบประมาณ 2557 ได้ลำดับ 99 จาก 185 เขต (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทอสอบระดับชาติ (์์NT และ ONET) ปีการศึกษา 2557 และ (3) กิจกรรมดีเ่ด่นของ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายกลยุทธ์ ระหว่างปีงบประมาณ 2554-2556 สูงต่อเนื่อง และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่จัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2557 รวมทั้งได้เสนอเรื่องให้ กพท.พิจารณา ดังนี้ (1) การปรับลดขนาดจำนวนนักเรียนต่อห้อง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิและโรงเรียนสุนทรวัฒนาระดับอนุบาล และประดับประถมศึกษา จำนวน 30 คน/ห้องเรียน และ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดทำแผนการดำเนินการปรับลดนักเรียนต่อห้อง ปี พ.ศ.2558-2563 (2) โรงเรียนบ้านกุดตะเคียน อ.บ้านเขว้า ขอเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ (3) ร่างระเบียบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ว่าด้วยการบริหารศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา พ.ศ.2558
Comments