สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดประชุม "การใช้สื่อภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ ชั้น ม.ต้น"

โพสต์18 ส.ค. 2558 01:47โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การใช้สื่อภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น" ให้แก่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 57 คน ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 โดยมีนายบัญญัติ เพ็ญจันทร์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมฯ และบรรยายพิเศษ ทั้งนี้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของผู้รเียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้นักเรียน สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาคน อันจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไป


Comments