สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดงานแสดงมุฑิตาจิตให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558

โพสต์30 ก.ย. 2558 02:56โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

นางนภา  สกุนตนาค  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี งานแสดงมุฑิตาจิตให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558  จำนวน 133 ราย  ในวันที่ 28 กันยายน 2558  ณ  ห้องเทพสถิต  โรงแรมชัยภูมิปาร์ค อ.เมืองชัยภูมิ   ซึ่ง สพป.ชัยภูมิ เขต ได้ระลึกอยู่เสอมว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ ที่ได้ปฏิบัติราชการมาจนครบเกษียณอายุราชการ นับว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีความวิริยะอุตสาหะ เสียสละ  อดทน  ตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรม  มีความซื่อสัตย์สุจริต  ต่อหน้าที่ราชการและดำรงตนเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติมาโดยตลอด สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  จึงได้จัดให้มีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณบัตร  ให้ไว้เพื่อเป็นเครื่องหมายแสดงถึงคุณงามความดีที่ปรากฏแก่มหาชนทั่วไป ทั้งจะได้เป็นแบบอย่างที่ดีของคนรุ่นหลังต่อไป  


Comments