สนง.ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 60”

โพสต์11 ก.ค. 2559 06:27โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ  เป็นประธานการประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560   เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของประทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค และเพื่อให้การดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการสอดคล้องนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12  แผนบริหารราชการแผ่นดิน ฯลฯ  เพื่อใช้ในการกำหนดแผนงาน/โครงการสำคัญที่จะนำไปใช้ขับเคลื่อนกลยุทธ์  ตัวชี้วัด เป้าประสงค์ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์  ด้านการศึกษาของจังหวัดชัยภูมิ  ให้บรรลุผลสำเร็จ ตรงตามจุดมุ่งหมายของจังหวัดที่ตั้งไว้   โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดชัยภูมิ   เข้าร่วมประชุมฯ  ในวันที่ 11  กรกฎาคม  2559  ณ  ห้องประชุม 2   สพป.ชัยภูมิ เขต 1

 


Comments