ส่งเสริมและพัฒนาการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

โพสต์29 มี.ค. 2561 00:38โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

สพป.ชัยภูมิ เขต จัดอบรม “โครงการส่งเสริมและพัฒนาการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2561” ในวันที่ 29 มีนาคม 2561 ให้แก่ครูผู้รับผิดชอบงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาจากโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน รวม 240 คน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ การดำเนินการตามนโยบายปฏิรูประบบการประเมินคุณภาพภายนอก  ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก และพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นเครื่องมือทั้งในระดับสถานศึกษาและระดับห้องเรียน  โดยมีนายพรภิรมย์   สุทธิกานต์  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต  1 เป็นประธานเปิดการอบรมฯ  นายเสงี่ยม  ทองละมุล  และนายศักดิ์สว่าง  สายโส รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 /คณะศึกษานิเทศก์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดฯ  

ประมวลภาพทั้งหมดคลิกที่นี่

Comments