Smart Obec

โพสต์25 พ.ย. 2559 01:47โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

นายสุรศักดิ์  ฦาชา  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1   เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ   Smart  Obec  สพฐ  ประจำปีงบประมาณ 2560   รุ่นสุดท้าย   ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559  ณ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค          อ.เมืองชัยภมิ   โดยจัดอบรม ฯ  ให้แก่ครูผู้รับผิดชอบงานธุรการของโรงเรียนในสังกัดรวมโรงเรียนเอกชน  จำนวน 4 รุ่น  ตั้งแต่วันที่  22- 25  พฤศจิกายน 2559  รวมมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 277 คน ทั้งนี้ สืบเนื่องจาก สพฐ.ได้มีนโยบายให้ทุกเขตพื้นที่การศึกษาใช้ระบบ Smart Obec  รับ-ส่ง  งานสารบรรณ  ระหว่าง สพฐ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด  เริ่มทำการปิดระบบรับส่งเดิม  ตั้งแต่วันที่  ตุลาคม 2559 นั้น สพป.ชัยภูมิ เขต จึงจัดอบรมฯ ขึ้น  เพื่อให้การดำเนินการรับส่งหนังสือราชการของ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และโรงเรียนในสังกัดเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สะดวก รวดเร็ว เป็นไปตามนโยบายของ สพฐ. 

 

 

 

Comments