“สมัครสอบ ผอ.สถานศึกษา สังกัด ศธจ.ชัยภูมิ”

โพสต์23 พ.ย. 2559 02:11โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันนี้ 23 พฤศจิกายน 2559  ณ  ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ  (ศธจ.ชัยภูมิ) ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด ศธจ.ชัยภูมิ    ปี พ.ศ. 2559   ซึ่งเป็นการรับสมัครเป็นวันที่ มีผู้มาสมัครเป็นจำนวนมาก  โดย ศธจ.ชัยภูมิ มีตำแหน่งว่าง สังกัด สพป.จำนวน 42   อัตรา และ สังกัด สพม. จำนวน 1 อัตรา   และจะดำเนินการสอบคัดเลือกภาค ก. (สอบข้อเขียน) และภาค ข  (สอบสัมภาษณ์) ระหว่างวันที่ 3-4  ธันวาคม 2559  ประกาศผลการคัดเลือกภายในวันศุกร์ที่  9  ธันวาคม 2559  พัฒนาก่อนบรรจุและแต่งตั้ง ( 13-19  ธันวาคม 2559 ) แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (22 ธันวาคม 2559)  และปฏิบัติงานที่สถานศึกษาเพื่อรับการประเมินสัมฤทธิ์ผล 1 ปี (23 ธันวาคม 2559)  ซึ่งในการดำเนินการสอบคัดเลือก ศธจ. ชัยภูมิ   ได้กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตในการคัดเลือกเพื่อประกาศให้บุคคลทั่วไปและผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยยึดหลักระบบคุณธรรม ความเสมอภาค ความโปร่งใส รับผิดชอบและตรวจสอบได้ 

Comments