“เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลสำนักงานเขตสุจริตและโรงเรียนสุจริต”

โพสต์13 ก.ค. 2561 00:48โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

นายวิเชียร  เคนชมภู  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการ “เสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม และธรรมาภิบาลสำนักงานเขตสุจริตและโรงเรียนสุจริต” หัวข้อ “การปลูกจิตสำนึกค่านิยมการต่อต้านการทุจริต และการกระทำที่ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและคุณธรรม จริยธรรมในหน่วยงาน”  ให้แก่บุคลากรเจ้าหน้าที่ ใน สพป.ชัยภูมิ เขต รวม  97  คน ในวันที่ 13 กรกฎาคม  2561 ณ ห้องประชุม สพป.ชัยภูมิ เขต เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้บุคลากรมีการพัฒนาการจัดการความรู้ในการทำงาน  มีจิตสานึก มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม และป้องกันต่อต้านการทุจริต  นำความรู้มาพัฒนาปรับใช้กับงานและองค์กร  โดยการบรรยายธรรมะหัวข้อ “คุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติตน” จากพระอาจารย์สงวน  วัดบ้านคลองลี่ อ.เมืองชัยภูมิ  และนายมงคล  นกชัยภูมิ  นิติกรชำนาญการพิเศษ  บรรยายให้ความรู้หัวข้อ “การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม”


Comments