เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลสำนักงานเขตสุจริต

โพสต์26 ส.ค. 2560 23:56โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
27  สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ชัยภูมิ เขต 1  นายเสงี่ยม  ทองละมุล  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลสำนักงานเขตสุจริต ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร  บุคลากร เจ้าหน้าที่ สพป.ชย.1 จำนวน 94 คน  วิทยากร นายพีรณัฐ  สีทองเดชารัตน์  จนท.ป.ป.ช.ประจำจังหวัดชัยภูมิ ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ หลักการ วิธีการ ขั้นตอนในการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมฯ มีพ้ฒนาการจัดการความรู้ ในการทำงานที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงรวมทั้งมีจิตสำนึก มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต
Comments