สำนักงานคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1 จัดอบรมโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

โพสต์10 มิ.ย. 2558 03:10โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 10 มิ.ย. 2558 03:35 ]
    ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ในวันที่ 8 มิถนายน 2558 ณ World Peace Valley อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยมี นายวิไล เบิบชัยภูมิ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ในนามของคณะกรรมการจัดการอบรมฯ กล่าวรายงาน ซึ่งสำนักงานคุรุสภาโดยคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ,นนทบุรี เขต 1และ 2 ,ลพบุรี เขต 1,เพชรบุรี เขต 1 และปทุมธานี 1 จำนวน 6 เขตพื้นที่การศึกษา จัดอบรมฯ จำนวน 5 วัน ระหว่า่งวันที่ 8-12 มิถุนายน 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาด้านการประพฤติตนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพ และเป็นแกนนำ โดยการนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการดำรงชีวิตและการประกอบวิชาชีพ โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรม จำนวน 289 คน
Comments