สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ จัดการประชุม โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้

โพสต์11 พ.ย. 2562 22:56โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ  จัดการประชุม โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับของจังหวัดชัยภูมิ  บูรณาการร่วมกับโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานกิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพของสำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ  ในวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562  ณ  หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ  เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขั้นตอน ปฏิทิน การดำเนินโครงการฯ ให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูแนะแนว โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  โดยมีนายศักดิ์สว่าง  สายโส  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต กล่าวต้อนรับคณะวิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุมฯ ซึ่งคณะวิทยากร จากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยภูมิ  ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ  จัดหางานจังหวัดชัยภูมิ    การดำเนินการโครงการฯ ดังกล่าว   จังหวัดชัยภูมิร่วมกับภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาต่อภาคบังคับที่มีฐานะยากจนและขาดโอกาส   ในการศึกษา ให้มีทักษะด้านอาชีพหลังจบการศึกษาภาคบังคับก่อนที่นักเรียนกลุ่มนี้จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน  ซึ่งจะช่วยให้เป็นการเข้าสู่ในตลาดแรงงานในฐานะ “แรงงานฝีมือ” 
 

Comments