ร่วมแสดงความยินดี “ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ”

โพสต์28 มิ.ย. 2562 02:59โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่  28  มิถุนายน  2562    ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ   นายเสงี่ยม  ทองละมุล  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต พร้อมด้วยคณะรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ,ผอ.กลุ่ม/ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน/ศึกษานิเทศก์ /ผู้บริหารสถานศึกษา/และคณะบุคลากรใน สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ร่วมแสดงความยินดีกับนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1   เนื่องในโอกาสที่ ก..ศ. มีมติอนุมัติให้มีวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ    ตามหลักเกณฑ์วิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   สายงานบริหารการศึกษา   มีวิทยะฐานะชำนาญการพิเศษและมีวิทยะฐานะเชี่ยวชาญ  ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๑๒  ลงวันที่ ๗  กันยายน ๒๕๖๑Comments