ร่วมประชุมการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 จากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

โพสต์28 มี.ค. 2562 02:58โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1   พร้อมด้วยรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1   /ผู้อำนวยการกลุ่ม /ศึกษานิเทศก์  ผู้บริหารโรงเรียนดีประจำตำบล และบุคลากรที่รับผิดชอบการจัดทำรายงานผลการติดตามประเมินผลฯ  สพป.ชัยภูมิ เขต 1   เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผลการจัดการของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1   ประจำปีงบประมาณ 2562   จังหวัดชัยภูมิ และนำเสนอผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงานตามนโยบาย การตรวจราชการฯ  ต่อนายณรงค์  แผ้วพลสง  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  ในวันที่ 28 มีนาคม 2562   ณ   ห้องประชุมคอนสวรรค์  โรงแรมชัยภูมิปาร์ค  อ.เมืองชัยภูมิ   โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบนโยบายการตรวจราชการฯ และแนวทางการปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิให้ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ทราบ  และหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดชัยภูมิ  ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานตามนโยบายฯ

Comments