เร่งรัดเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558

โพสต์11 ก.พ. 2559 01:37โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
นายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานการประชุมประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2559 ในวันที่ 11 กุมภาพันธื 2559 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยประธานศูนย์ฯ จำนวน 20 ศูนย์ , รองผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และ ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ซึ่งที่ประชุมตัวแทนศูนย์ฯ ้ี ได้นำเสนอและรายงานความก้าวหน้าในการเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 โดย ระดับชั้น ม. 3 จะดำเนินการทดสอบในวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2559 และ ป.6ิัี่ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 นี้ ซึ่งสพป.ชัยภูมิ เขต 1 ตั้งเป้าหมายคะแนนทดสอบระดับชั้น ป.6 ไว้ที่ 47% และระดับชั้น ม. 3 = 39%

Comments