เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

โพสต์20 ธ.ค. 2559 21:58โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันนี้ (21 ธันวาคม 2559)  ณ ห้องประชุม สพป.ชัยภูมิ เขต นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ  เขต 1  เป็นประธานการประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2560         งบลงทุน ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ และค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม ประจำปีงบประมาณ 2560  เนื่องจากมีโรงเรียนที่ยังไม่ส่งเอกสารก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงิน  ไม่เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ    ตามมาตรการภาครัฐ ปี 2560 มีผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนได้รับงบประมาณ เข้าร่วมประชุมฯ   จำนวน 141 โรงเรียน  ซึ่งที่ประชุมฯ ได้แจ้งเน้นย้ำให้โรงเรียน จำนวน 79 โรงเรียน ที่ได้รับงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณปี พ.ศ. 2559 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ งบลงทุน ค่าสิ่งก่อสร้าง สำหรับโรงเรียนปกติ  ดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559 นี้

Comments