รายงานความก้าวหน้าในการเตรียมความพร้อมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

โพสต์18 ธ.ค. 2560 21:38โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ 19  ธันวาคม 2560  ณ ห้องประชุม คณะประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทั้ง 20 ศูนย์ฯ   นำเสนอรูปแบบและวิธีการดำเนินการ “โครงการยกระดับผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และการยกระดับการทดสอบวัดความสามารถขั้นพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ปีการศึกษา 2560  ทั้งนี้  เพื่อรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการฯ โดยมีเป้าหมายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2560 ให้สูงขึ้น โดยมีนายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต เป็นประธานการประชุมฯ   คณะรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ร่วมรับฟังพร้อมชี้แนะแนวทางฯ


Comments