ระดมความคิดเห็นขับเคลื่อนนโยบายการปฏิรูปการศึกษา นครชัยบุรินทร์

โพสต์27 เม.ย. 2559 01:54โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

ดร.อรรถพล  ตรึกตรอง  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 14                สรุปแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 14 นครชัยบุรินทร์  ที่ได้จากการระดมความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม  “การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในเขตตรวจราชการที่ 14 : นครชัยบุรินทร์”   วันที่ 27 เมษายน 2559  ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์  โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท  อ.เมืองชัยภูมิ    โดยมีตัวแทนของแต่ละจังหวัดนำเสนอต่อที่ประชุม  

Comments