รับโล่ประกาศเกียรติคุณการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 และร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ ครบรอบ 18 ปี

โพสต์12 ก.ค. 2562 03:07โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่  12   กรกฎาคม   2562    นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1   เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ  ครั้งที่  หัวข้อ “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่นยืน” และร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ ครบรอบ 18 ปี  ภายใต้ชื่องาน “ABC –D CPRU  Mind  is one  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 18 ปี  แห่งการรวมใจเป็นหนึ่ง”  ณ  หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภํฎชัยภูมิ    เพื่อรำลึกถึงการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น   ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้  ทักษะ ความสามารถและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  นำไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติ สร้างชื่อเสียงและคุณประโยชน์ดังปรากฏที่ผ่านมามากมาย 


Comments