รับโล่เชิดชูเกียรติ สพท.จัดกิจกรรมลุกเสือดีเด่น/รับมอบนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จาก รมว.ศธ

โพสต์29 ม.ค. 2563 00:00โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ 29 มกราคม 2563 นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต  1 เข้ารับมอบโล่เชิดชูเกียรติ สพท.ที่จัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562  และรับมอบนโยบายขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ในการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2563  ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร  โดยมีนายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน รวมถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม จำนวน 350 คน ….การจัดประชุมฯในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสู่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ และสร้างความเข้าใจไปยังสถานศึกษาในสังกัด อีกทั้งยังเป็นการประชุมเพื่อหารือข้อราชการใประเด็นต่างๆ และติดตามการดำเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพนและมีประสิทธิภาพในทุกมิติ ทั้งด้านคุณภาพผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนสร้างโอกาสความเสมอภาค และลดความเหลื่อมล้ำ เพื่อให้เด็กและเยาวชนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม


  

 


Comments