ประชุมวางแผนการดำเนินงาน “คูปองพัฒนาครู”

โพสต์24 เม.ย. 2561 00:58โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปองพัฒนาครู) ของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2561  ในวันที่ 24 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม 1  เพื่อวางแผนการดำเนินโครงการฯ  นำไปสู่การปฏิบัติและการขยายผล ให้เป็นไปตามนโยบายของ สพฐ.และ สพป.ชัยภูมิ เขต  1  โดยยึดประโยชน์ของโรงเรียน ครู และผู้เรียนเป็นหลัก  โดยมีนายเสงี่ยม ทองละมุล  เป็นประธานการประชุมฯ และคณะรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 /ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม/ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน/ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา 20 ศูนย์/และบุคลากรสพป.เขต 1 ที่เป็นคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมฯ  

ประมวลภาพทั้งหมดคลิกที่นี่

Comments