ประชุมศึกษานิเทศก์

โพสต์26 มี.ค. 2561 00:45โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

นายธนชน   มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1   เป็นประธานในการประชุมคณะศึกษานิเทศก์  สพป.ชัยภูมิ เขต 1  และรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ที่รับผิดชอบกลุ่มนิเทศฯ   ครั้งที่ 1/2561  ในวันที่  26  มีนาคม  2561  ณ  ห้องกลุ่มนิเทศฯ สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ทั้งนี้เพื่อชี้แจงและวางแผนในเรื่องต่าง ๆ  อาทิ การฝึกประสบการร์ของศึกษานิเทศก์ใหม่/การวางแผนมอบงานให้ศึกษานิเทศก์ใหม่/การสรุปผลการนิเทศ ปีการศึกษา 2560/วางแผนการนิเทศ ปีการศึกษา 2561/ผลการทดสอบ  O-NET  ปีการศึกษา 2560/แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา  2561/แผนการยกระดับรายกลุ่มสาระ/รายโครงการ/การพัฒนาหลักสูตร/ตัวชี้วัด/แนวปฏิบัติของสถานศึกษา/การติดตามตรวจสอบของ สพป. เป็นต้น

ประมวลภาพทั้งหมดคลิกที่นี่

Comments