ประชุมสรุปผลการประเมินโครงการ ตามนโยบายให้นักเรียนชั้น ป.1 เมื่อจบ ป. 1 ต้องอ่านออกเขียนได้

โพสต์11 ก.พ. 2559 01:24โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษาและกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดประชุมสรุปผลการประเมินโครงการ 3 โครงการ ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 โดยมีนายพรภิรมย์ สุทธิกานต์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานการประชุมฯ ได้แก่โครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพสู่มาตรฐานการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ,โครงการสร้างความเข้มแข็งระบบประกนคุณภาพภายในมุ่งสู่โรงเรียนคุณภาพมาตรฐาน 5 ดาว และโครงการพลิกโฉมโรงเรียนอ่่านออกเขียนได้ ใน 1 ปี ตามนโยบายให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เมื่อจบ ป. 1 ต้องอ่านออกเขียนได้และมีมาตรการประเมินผลให้เป็นรูปธรรม ประจำปีการศึกษา 2558 โดยได้ออกแบบคู่มือการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมและสามารถเแป็นแบบอย่า่งการดำเนินโครงการให้มีคุณภาพโดยผ่านองค์คณะบุคคลและสามารถรองรับมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษาได้อย่า่งดียิ่ง ซึ่งทั้ง 3 โครงการมีผลการประเมินภาพรวมในระดับดีเยี่ยม และมีบางโรงเรียนที่ไม่ผ่านประเมินโดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพสู่มาตรฐานการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งต้องศึกษาหาสาเหตุและพัฒนาในโอกาสต่อไปComments