ประชุมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล /พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน /ศึกษาดูงานสำนักงานเขตสุจริต

โพสต์31 ก.ค. 2562 20:06โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ 31  กรกฎาคม 2562  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาร่วมกับกลุ่มพัฒนาบุคลากร  จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ “ป้องกันการทุจริต”  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานและการศึกษาดูงานสำนักงานเขตสุจริต  ให้แก่บุคลากรใน สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จำนวน 96 คน   ณ  หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ   เพื่อวางรากฐานการปลูกจิตสำนึกซึ่งเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศ โดยกำหนดจุดมุ่งหมายที่มุ่งสู่การเป็น“องค์การแห่งการเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข ทุกหน่วยงานรับผิดชอบตอบสนองการป้องกันการทุจริต”  และเพื่อให้บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับการพัฒนา สามารถปฏิบัติหน้าที่ดำเนินไปตามนโยบายและเป้าหมายความสำเร็จที่คาดหวัง  นำความรู้ไปปรับใช้ต่อตนเองและองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด  โดยมีนายสุรศักดิ์  ฦาชา  รอง ผอ.สพป.ชัยภุมิ  เขต เป็นประธานเปิดฯและนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต  มอบนโยบาย/บรรยายพิเศษ  มีพระอาจารย์นาวา  สุนทโร   เจ้าอาวาสวัดสมศรี อ.เมืองชัยภูมิ   บรรยายธรรม “คุณธรรม จริยธรรมในการครองตน ครองคน ครองงาน ในการดำรงชีพอย่างมีความสุข”และนางสาวอัฉราพร  พาเก่าน้อย   เจ้าหน้าที่ป.ป.ช.ประจำจังหวัดชัยภูมิ  และคณะ  เป็นวิทยากรบรรยาย “การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์

Comments