ประชุมสัมมนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล อ.เมืองชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1

โพสต์18 มี.ค. 2562 00:12โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ  เขต เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ  การประชุมสัมมนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  “1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ”  ในวันที่ 18 มีนาคม 2562  ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  ขับเคลื่อนโครงการให้มีประสิทธิภาพ และให้บรรลุ ตามเป้าหมายของโครงการ  จัดโดยเครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอเมืองชัยภูมิ  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย  ครู  ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และตัวแทนจาก อบต. ในพื้นที่อำเภอเมืองชัยภูมิ  จำนวน 15 โรงเรียน มีนายพรภิรมย์  สุทธิกานต์  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  และนางนริศลักษณ์  รุ่งเรือง  ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการ  บรรยาย ชี้แจง สร้างความเข้าใจ  ซึ่งจุดเน้นของโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล คือ พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามบริบทของตนเอง ลดความเหลื่อมล้ำให้เกิดความเท่าเทียมและครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ด้านการจัดการศึกษาของประเทศ สร้างโรงเรียนให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน มีอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เน้นผู้บริหารและครูที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพให้กับผู้เรียน  โดยโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุน งบประมาณ สถานที่ แหล่งเรียนรู้องค์ความรู้ บุคลากร จำแนกเป็น 3 ด้านสำคัญ คือ 1) ด้านผู้บริหารสถานศึกษา 2) ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา และ3) ด้านนักเรียน  และในอนาคตโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลจะส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนเข้าถึงการบริการที่มีคุณภาพ ทั่วถึงและเป็นธรรม ได้รับความรู้ กระบวนการและทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ ในส่วนของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนจะกลายเป็นต้นแบบโรงเรียนคุณภาพที่มีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน และเป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน ทุกภาคส่วนเกิดการยอมรับ เชื่อมั่นและศรัทธาต่อคุณภาพของโรงเรียน ผ่านการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและความมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารจัดการของภาคีเครือข่ายในสถานศึกษา ที่เปรียบเสมือนดาว 5 ดวง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของ เอกชน บ้าน วัด รัฐ โรงเรียน ทั้งนี้เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ ตรงกับความต้องการและทิศทางในการพัฒนาประเทศ อันจะเป็นการวางรากฐานของประเทศไทยให้มีความมั่นคงที่จะก้าวไปสู่การพัฒนาที่มั่นคงยั่งยืนสืบไป

Comments