ประชุมรายงานข้อมูลนักเรียนผ่านระบบ DMC

โพสต์31 มี.ค. 2559 21:39โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

กลุ่มนโยบายและแผน   สพป.ชัยภูมิ  เขต 1    จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  สิ้นปีการศึกษา 2558   ผ่านระบบ  Data   Manangement  Center (DMC)  ให้แก่ครูที่รับผิดชอบการรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล โรงเรียนละ 1 คน  ระหว่างวันที่  1-3   เมษายน   2559  ณ  ห้องประชุม 1  สพป.ชัยภูมิ เขต 1  โดยแบ่งการประชุมออกเป็น 6 รุ่น ๆ ละ ครึ่งวัน   ซึ่งในวันนี้ (1 เมษายน 2559) ในช่วงเช้าเป็นการอบรมรุ่นแรก  ครูผู้รับผิดขอบมีความตั้งใจและสามารถรายงานข้อมูลผ่านระบบได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนทุกโรงเรียน  

Comments