ประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ฯ ตามหลักธรรมาภิบาล

โพสต์23 พ.ย. 2559 00:12โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ  เขต 1  ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ  งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561 และแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  อาคารและสิ่งก่อสร้าง ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2562 - 2564) โดยมีนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ  เขต เป็นประธานฯ   ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้อง ICT  สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ทั้งนี้  เพื่อให้การพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์  ยุติธรรม โปร่งใส  ตรวจสอบได้  และเกิดประโยชน์สูงสุดสุดต่อทางราชการ ตามหลักธรรมาภิบาล  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายวิเชียร  เคนชมภู  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ,ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้ง  5  อำเภอ,ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ เขต 1


Comments