ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดบทเรียนเพื่อพัฒนาระบบการเรียนรู้ตามโครงการ (Teams For Education)

โพสต์26 มิ.ย. 2562 21:37โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

นายเสงี่ยม   ทองละมุล   รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1   เป็นประธานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดบทเรียนเพื่อพัฒนาระบบการเรียนรู้  ตามโครงการ TFE (Teams  For  Education)  ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ  ทั้งนี้  เพื่อพัฒนาแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา  O-NET  แก้ไขปัญหาด้านคุณภาพของผู้เรียนให้เกิดผลลัพธ์ต่อคุณภาพของผู้เรียนที่สูงขึ้น   โดยประชุมชี้แจงคณะทำงานของโรงเรียนอนุบาลชุมชนบ้านหนองบัวแดง   ซึ่งเป็นโรงเรียนนำร่องโครงการฯ  สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1  (จังหวัดชัยภูมิ มีโรงเรียนนำร่อง 7 โรงเรียน)

 

 

Comments