ประชุมกลั่นกรองโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 62

โพสต์7 ม.ค. 2562 23:24โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ เขต จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองรายละเอียดโครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562   เพื่อพิจารณารายละเอียดโครงการในด้านการใช้งบประมาณด้านความสอดคล้องสัมพันธ์กับกลยุทธ์ จุดเน้น ตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการของ สพฐ. และนโยบาย ภารกิจสำคัญเร่งด่วน ของ สพป.ชัยภูมิ เขต 1   ในวันที่ มกราคม 2561  ณ ห้องประชุม โดยมีนายศักดิ์สว่าง  สายโส  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต   1   เป็นประธานการประชุมฯ 


Comments