ประชุมกลั่นกรองการรายงานผลการดำเนินงานมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และการชี้แจงตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการฯ (KRS)

โพสต์18 ก.ย. 2562 00:53โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ 18 กันยายน 2562  สพป.ชัยภูมิ  เขต ประชุมกลั่นกรอง “การรายงานผลการดำเนินงานมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และการชี้แจงตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการฯ (KRS)”  เพื่อให้ได้ข้อมูลการรายงานฯ มีความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมในการจัดทำรายงานไตรมาสที่ 4  โดยมีนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3  ปฎิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ชี้แจงและมอบแนวทางในการดำเนินการฯ แก่ผู้เข้าร่วมประชุมฯ และมอบหมายให้นายประยงค์  มาแสง  ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ/ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานฯในการดำเนินการประชุมกลั่นกรองข้อมูลดังกล่าว
Comments