“ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 3 /2560”

โพสต์23 มี.ค. 2560 00:03โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ  จัดประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ (อกศจ.ชัยภูมิ) ครั้งที่  3 /2560  ในวันที่  23  มีนาคม   2560   ณ ห้องประชุม 1  สพป.ชัยภูมิ เขต 1  โดยมีนายสุเทพ  เยี่ยมศิริ  ผู้ทรงคุณวุฒิใน กศจ. /ประธานอนุกรรมการ เป็นประธานการประชุม ฯ  และนายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ  /อนุกรรมการและเลขานุการพร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม  เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ อาทิ  การขออนุมัติตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  กรณีตำแหน่งว่าง,การพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายบริหารสถานศึกษาและสายผู้สอน กรณีเพื่อประโยชน์ทางราชการ,ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการครูช่วยราชการ,ขออนุมัติเลื่อนระดับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2) ให้ดำรงตำแน่งในระดับที่สูงขึ้น ,ขอความเห็นชอบการปรับอัตราเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น   ฯ


 

Comments