ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)

โพสต์6 ธ.ค. 2560 23:51โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

สพป.ชัยภูมิ เขต จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  (ก.ต.ป.น.) วาระแรก  ในวันที่ 7 ธันวาคม 2560  ณ ห้องประชุม สพป.ชัยภูมิ เขต 1 โดยมีนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต เป็นประธานการประชุมฯ โดยมีวาระที่เสนอให้คณะกรรมการฯ ทราบได้แก่ ประกาศ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.ของเขตพื้นที่การศึกษา,คำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ศึกษานิเทศก์ตามศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและตามกลุ่มสาระการเรียนรู้/ผู้อำนวยการกลุ่มและหัวหน้ากลุ่มงานในกลุ่มนิเทศฯ ,ผลการทดสอบ(O-NET),NT ปีการศึกษา 2559,การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560,กำหนดการทดสอบ (O-NET),NT ปีการศึกษา 2560,แผนการนิเทศ ปีการศึกษา 2560,การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ,การประกันคุณภาพการศึกษาและการสอบอ่าน/เขียนภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2560  เป็นต้น

Comments