ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์27 มิ.ย. 2560 00:53โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
            ในวันที่ 27 มิถุนายน 2560 นายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุม เชิงปฏิบัติการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ชีลองหนองนาแซง บุ่งคล้า และบ้านค่ายหนองไผ่โนนสำราญ ณ ห้องประชุม 1 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการฯได้ทราบถึงนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความเคลื่อนไหวด้านการศึกษา บทบาทหน้าที่ ภารกิจ กรอบงานของสถานศึกษาและของคณะกรรมการฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมโรงเรียนละ 4 คน ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการ , กรรมการและเลขานุการ(ผอ.โรงเรียน) และ กรรมการ 2 คนComments