ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนของ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ครั้งที่ 1/2563

โพสต์10 ก.พ. 2563 23:39โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

สพป.ชัยภูมิ เขต จัดประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนของ สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ครั้งที่ 1/2563  วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม 1โดยมีนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานการประชุมฯ 

เพื่อให้คณะกรรมการฯ ดังกล่าว ดูแลการรับนักเรียนภายในเขตพื้นที่การศึกษาและร่วมกับเขตพื้นที่การศึกษาอื่นภายในจังหวัด ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรม และเสมอภาคตามหลักธรรมาภิบาล  รวมทั้งกำหนดแนวทางการรณรงค์ให้เด็กในเขตพื้นที่การศึกษาที่อยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เข้าเรียนตามความเหมาะสม

 

 

Comments