ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562 งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โพสต์2 พ.ย. 2560 00:13โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม 1 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ เขต 1 นำโดยนายวิเชียร  เคนชมภู  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562  งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และการจัดทำแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อาคารและสิ่งก่อสร้างระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565)  เพื่อให้การพิจารณาจัดตั้งงบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ และเป็นไปตามแนวทางที่ สพฐ.กำหนด 

Comments