ประชุม“จัดทำแผนความต้องการครูในสถานศึกษาราย 10 ปี (2560-2570)”

โพสต์17 ก.ค. 2560 23:43โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จัดประชุมจัดทำแผนความต้องการครูในสถานศึกษาราย 10 ปี (2560-2570)  เพื่อนำแผนอัตรากำลังดังกล่าวไว้เป็นแนวทางในการวางแผนอัตรากำลังคน ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี และสามารถนำไปวางแผนผลิตทดแทนอัตรากำลังครูที่สูญเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการต่อไป โดยนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ  เขต 1   พบปะพูดคุยและนายเสงี่ยม  ทองละมุล  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ดำเนินการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำฯ  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยประธานและเลขานุการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา 20 ศูนย์ รวม 40 คน ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2560  ณ ห้องประชุม 1
Comments