เปิดบ้าน”ให้ลูกรักเรียนเขียนอ่าน เชี่ยวชาญการอาชีพ ตามวิถีชุมชน คนหนองบัวแดง”

โพสต์14 ก.พ. 2562 05:38โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 14 ก.พ. 2562 05:39 ]

วันที่ 14  กุมภาพันธ์  2562     นายสมเกียรติ  ศรีษะเนตร   รอง ผวจ.ชัยภูมิ  เป็นประธานในพิธีเปิด งานเปิดบ้าน”ให้ลูกรักเรียนเขียนอ่าน เชี่ยวชาญการอาชีพ ตามวิถีชุมชน คนหนองบัวแดง”  ณ  โรงเรียนบ้านโนนเหม่า  อ.หนองบัวแดง  จัดโดยศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานางแดดวังชมภู สพป.ชัยภูมิ เขต ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนางแดด องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู   มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยและหน่วยงานอื่น ๆ    โดยนายธนชน            มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1   ในนามคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน ฯ กล่าวว่า การศึกษาคือหัวใจของการพัฒนาประชากรของชาติ  การวางรากฐานทางการศึกษาที่มั่นคง เป็นการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนไปสู่การพัฒนาอาชีพที่เหมาะสม สพป.ชัยภูมิ เขต มีความมุ่งมั่นในการปูพื้นฐานผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการอ่านออก เขียนได้  และคิดเป็น  ผนวกกับนโยบายของจังหวัดชัยภูมิ  ที่มีเป้าประสงค์ให้มีหลักสูตรการศึกษาเพื่อการมีงานทำ   ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษานางแดดวังชมภู  ในการกำกับดูแลของ สพป.ชัยภูมิ เขต 1   จึงได้ขับเคลื่อนนโยบายนี้สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  โดยได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบลนางแดด  องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่น ๆ  จนประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่ง  จึงได้จัดงานนี้ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการกิจกรรมการเรียน  การเขียน การอ่าน   กิจกรรมการฝึกทักษะชีวิตและการอาชีพ  และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและการบูรณาการในการจัดการศึกษาระหว่างองค์กร และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเด็กและเยาวชน

Comments