ผอ.สพป.ชย.1 เปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ร.ร.สุนทรวัฒนา

โพสต์8 ก.ย. 2559 21:36โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

    ในวันที่ 9  กันยายน  2559  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนสุนทรวัฒนา    สนามกีฬากลาง จังหวัดชัยภูมิ  ทั้งนี้เพื่อเป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการฝึกทักษะกระบวนการคิด  การจัดการ  การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้ป้องกันและแก้ปัญหาจากประสบการณ์จริง  มีวินัย  มีความรักสามัคคี  เคารพกฎกติกา  รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย  สร้างเริมสุขภาพ รักการออกำลังกายและห่างไกลยาเสพติด

Comments