“ผวจ.ชัยภูมิ มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนสอบ O-NET คะแนนเต็ม 100”

โพสต์26 เม.ย. 2560 23:26โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

 เช้าวันที่  27 เมษายน 2560) ณ ห้องประชุมพญาแล ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ   นายชูศักดิ์  ตรีสาร  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  มอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ ของจังหวัดชัยภูมิ ที่มีผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 เต็ม 100  คะแนน ในรายวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 14 คน วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 2 คน รวม 16  คน  (สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จำนวน 7 คน ,สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จำนวน 3 คน ,สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จำนวน / คน , สพม.เขต 30 จำนวน 1 คน และ สถานศึกษาเอกชน จำนวน 3 คน) 


Comments