ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ มอบเกียรติบัตรนักเรียน ป. 6 ได้คะแนน O-NET เต็ม 100 คะแนน

โพสต์27 มี.ค. 2562 02:41โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่  27  มีนาคม 2562  ณ  ห้องประชุมพญาแล  ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ   นายณรงค์  วุ่นซิ้ว  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  มอบเกียรติบัตรเพื่อยกย่อง เป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียนชั้น ป. 6  โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิและโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง  รวม 12 คน   ที่สามารถทำคะแนนสอบ จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET)     ปีการศึกษา 2561  ได้ เต็ม 100 คะแนน  ซึ่งโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ   คะแนนเต็ม 100  คะแนน  วิชาคณิตศาสตร์  คน   ได้แก่ ด.ญ.กันยาธิดา  ทองรอง, ด.ช.ปัณณธร  น้าพานิช, ด.ช.ชิษณุพงศ์  สร้อยสูงเนิน,  ด.ช.ปรีธาร  ประทุมถิ่น,  ด.ญ.กานต์ธิดา  สุทธิวงษ์,ด.ญ.ลักษิกา  ถนอมเชื้อ,  ด.ญ.พิมพ์ชนก  บำเหน็จพันธ์,  ด.ญ.ชญานิช  มินทร์เสน,  ด.ช. ภานุวัฒน์  พันธ์ยาง  วิชาภาษาอังกฤษ คน ได้แก่ ด.ช.ณัฐภูมิ  บุญทัน  และโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง วิชาคณิตศาสตร์ 2 คน ได้แก่ ด.. มหาสมุทร  ราวกลาง และ ด.. ชนมภูมิ  ถือชัยภูมิ
















Comments