พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อการแนะแนวอาชีพในสถานศึกษา

โพสต์26 มิ.ย. 2562 21:41โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

สพป.ชัยภูมิ เขต  จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) การส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อการแนะแนวอาชีพในสถานศึกษา  ระหว่าง สพป.ชัยภูมิ เขต 1,โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสพป.ชัยภูมิ เขต 1  และวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ  ในวันที่ 26  มิถุนายน 2562  ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ   โดยนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต กับนายอาคม  จันทร์นาม  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ และผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา   57  โรงเรียนร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว    ซึ่งสืบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเพิ่มสัดส่วนการเรียนต่อสายอาชีพ ตามความต้องการของตลาดแรงงาน  ที่ขณะนี้มีความต้องการกำลังคนในสายอาชีพเพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับการเติบโนทางเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมและรองรับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  โดยทุกฝ่ายตกลงที่จะแสดงเจตนาร่วมกันคือ(1) เพื่อสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนที่จบการศึกษา ชั้น ม.3 ศึกษาต่อในสายอาชีพ (2) เพื่อสร้างเครือข่ายร่วมกันของหน่วยงานทางการศึกษา ที่จะนำการศึกษาสู่อาชีพและการมีงานทำในการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาศักยภาพครู  เพื่อการแนะแนวอาชีพในสถานศึกษาและ (3)  เพื่อพัฒนากำลังคนในสาขาวิชาชีพ ให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน ภาพเศรษฐกิจ สังคม 


Comments