พัฒนาสมรรถนะและศักยภาพการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรทางการศึกษาสู่การเป็นมืออาชีพในประชาคมอาเซียน

โพสต์14 ต.ค. 2560 08:17โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร  กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ชัยภูมิ เขต จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรทางการศึกษาสู่การเป็นมืออาชีพในประชาคมอาเซียน ปีงบประมาณ 2560  ณ โรงแรมโฆษะ  จ.ขอนแก่น  เพื่อพัฒนาบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นผู้มีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติหน้าที่   โดยมนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมฯ  และอาจารย์สุเทพ  สังข์เพชร  อดีตผู้ช่วยผู้ว่าการประปานครหลวงและคณะ เป็นวิทยากรให้ความรู้
Comments